en ru
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓ. ΘΕΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ


Στὴν βορειοδυτικὴ πλευρὰ τῆς Τήνου, στοὺς πρόποδες τοῦ βουνοῦ Προφήτης Ἠλίας καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ χωριὸ Πύργος, βρίσκεται τὸ συγκρότημα τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἁγίας Θέκλης. Ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Θέκλης ἀποτελεῖ ἰδιόκτητο παρεκκλήσιο τῆς οἰκογενείας τῶν Φιλιππότηδων ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος. 

Agathonikos-15

Ὁ σημερινὸς κυρίως Ναὸς ἀποτελεῖ ἀνακαίνιση τοῦ παλαιότερου, ποὺ χρονολογεῖται στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος. Κτίτορας τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ φέρεται ὁ Τήνιος ἀρχιτέκτονας – ναοδόμος Ζαχαρίας Φιλιππότης, πατέρας τοῦ μεγάλου Νεοέλληνα γλύπτη Δημητρίου Φιλιππότη, ὁ ὁποῖος  σχεδίασε σειρὰ μεγαλοπρεπῶν ναῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ τὸν Ναὸ τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στὰ Κύθηρα.

Στὸ χῶρο ἀρχικὰ κατασκευάστηκαν βοηθητικὰ κτίσματα (ξενώνας, τραπεζαρία καὶ μαγειρεῖο) γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐτήσιας πανηγύρεως στὴ μνήμη τῆς Ἁγίας Θέκλης.  Ἐν συνεχείᾳ ἀνατέθηκε στὸν γνωστὸ ἀρχιτέκτονα – ναοδόμο Βασίλειο Νικολαΐδη ἡ σχεδίαση ἐπέκτασης τοῦ παλιοῦ Ναοῦ. Ἔτσι ἀνηγέρθη ἡ νέα ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Θέκλης, ἡ ὁποία ἐγκαινιάστηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1977, ἀφοῦ κοσμήθηκε ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὶς ἐξαίρετες τοιχογραφίες τοῦ γνωστοῦ ἁγιογράφου Πέτρου Βαμπούλη. Τὸ τέμπλο καὶ ὅλος ὁ πλούσιος μαρμάρινος διάκοσμος τοῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ τὸ καλαίσθητο κωδωνοστάσιο φιλοτεχνήθηκαν ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Φιλιππότη, ἀδελφὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου, τοὺς γιούς του Στρατῆ καὶ Θεολόγο, τὴν ἀνηψιά του Εὐαγγελία Φιλιππότη καὶ τοὺς μαθητές τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν Πανόρμου Τήνου.

Στὸν προαύλιο χῶρο ἀνηγέρθη παρεκκλήσιο ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Εὐστρατίου καὶ Σοφίας, στὴ μνήμη τῶν γονέων τοῦ μακαριστοῦ. Ἐπίσης δημιουργήθηκε Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο, ὅπου ἐκτίθενται πολύτιμα ἄμφια, ἱερὰ σκεύη καὶ εἰκόνες. Τὸ ὅλο συγκρότημα συμπληρώθηκε τὸ 2003 μὲ τὴν ἀνέγερση μικροῦ παρεκκλησίου ἀφιερωμένου στὸ Γενέθλιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Ἰδιαίτερη εὐλογία ἀποτελεῖ τὸ τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Θέκλης, τὸ ὁποῖο καὶ δωρήθηκε στὸν μακαριστό Μητροπολίτη κατὰ τὸ προσκυνηματικὸ του ταξίδι στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Θέκλης, στὸν τόπο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου της στὴν Συρία.

Agathonikos-16

 Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1994 συστήνεται μὲ Προεδρικό Διάταγμα τὸ Κοινωφελὲς Ἵδρυμα μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἵδρυμα Ἀγαθονίκου Φιλιππότη – Ἁγία Θέκλα Πύργου Τήνου». Οἱ σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος εἶναι: «α΄) Ἡ δημιουργία θρησκευτικῆς καὶ πνευματικῆς ἑστίας στὴν κοινότητα Πύργου Τήνου, μὲ ἐπίκεντρο τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Θέκλης πρὸς ἁγιασμὸ καὶ πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν προσκυνητῶν καὶ φίλων τοῦ Ἱδρύματος καὶ μάλιστα τῶν ὁμοχωρίων καὶ τῶν ἁπανταχοῦ Τηνίων∙ β΄) ἡ μὲ λόγο καὶ ἔργο διακονία πρὸς ἠθικοπνευματικὴ ἀρωγὴ καὶ ἐνίσχυση τῶν Τηνίων».       

Τὸ 1992 ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης ἐξέδωσε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Θέκλης, ποίημα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, τὴν ὁποία σὲ ἐπηυξημένη ἔκδοση ἐπανεξέδωσε τὸ 2006. Συνέγραψε ἐπίσης τὰ ἔργα «Ἑλληνορθόδοξος Ἑορτασμὸς» καὶ τὸ 1971 τὸ «Ἡ Τῆνος ὡς πνευματικός φάρος διὰ τὸν Ἑλληνισμόν».