en ru
ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11 Μαρτίου 2009Προς τον
Αρχιεπίσκοπον
Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Μόσχα, 11 Μαρτίου 2009

     Μακαριώτατε,
     Ευρισκόμενος εις Μόσχαν, επληροφορήθην από Δημάρχους της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής ότι, κατόπιν Αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου, λειτουργούντος ως Δικαστικού Συμβουλίου, παρά το βαρύτατον περιεχόμενον του Ανακριτικού Πορίσματος του Σεβ. Μητροπολίτου Καρυστίας κ. Σεραφείμ εις βάρος του Μητροπολίτου πρ. Αττικής κ. Παντελεήμονος, παρεπέμφθη η υπόθεσις του τελευταίου εις το αρχείον και όχι εις το Πρωτοβάθμιον δι’ Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον προς εκδίκασιν. Τας ως άνω πληροφορίας διεσταύρωσα αργότερον εις το διαδίκτυον.
     Επειδή κατόπιν τούτου, δια την Ιεράν Σύνοδον, ο Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Αττικής κ. Παντελεήμων κακώς απεμακρύνθη από της θέσεώς του, εις την οποίαν ωρίσθην εγώ Τοποτηρητής από 9.2.2005, και συνεπώς εξέλιπον οι λόγοι της από τότε τοποθετήσεώς μου,
    Επειδή κατά κανένα τρόπον δεν θα επεθύμουν και ο ίδιος ο Σεβ. πρ. Αττικής να αισθάνεται πικρίαν δια το πρόσωπόν μου, δεδομένου ότι πλέον καταλαμβάνω την θέσιν του, αδίκως απομακρυνθέντος, και δικαίως και νομίμως πλέον θα χρησιμοποιεί τον τίτλον του Αττικής,
    Επειδή η εν λόγω Απόφασις είχε μετά βεβαιότητος προβλεφθή υπό του ιερομ. Ιακώβου Γιοσάκη εις την συνέντευξιν αυτού εις την εφημερίδα «Η ΣΦΗΝΑ» της 20ης Φεβρουαρίου 2009, ως γνώσιν έχοντος, με ό,τι τούτο υπονοεί ή συνεπάγεται,
    Επειδή η Απόφασις αύτη εξήγειρε, ως μη ώφειλε, τον πιστόν λαόν -και όχι μόνον-, ως τούτο καταδεικνύεται εκ των πλείστων όσων ευρυτάτης κυκλοφορίας καυστικών δημοσιευμάτων και επιμόνων προς εμέ τηλεφωνημάτων, προκειμένου να προβώ εις τας απαιτουμένας ενεργείας προς ανατροπήν της ως άνω Αποφάσεως, ως θιγούσης την κοινήν λογικήν και το κοινόν περί δικαιοκριτικής ευθύνης της Ιεράς Συνόδου αίσθημα (Το ερώτημα πώς παρεκάμφθη τελικώς το περιεχόμενον του Ανακριτικού Πορίσματος παραμένει αναπάντητον),
    Επειδή επληροφορήθην ότι εζητήθη υπό τινων συνοδικών αδελφών η παραίτησίς μου από την θέσιν του Τοποτηρητού, αν και τούτο αποτελεί αποκλειστικήν αρμοδιότητα του Αρχιεπισκόπου και μόνον και ουχί της Ιεράς Συνόδου (Άρθρον 23 (;) του Ν. 590 "Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος"),
    Επειδή Υμείς προσωπικώς, καθώς φαίνεται εις το χθεσινόν Δελτίον Τύπου της Ιεράς Συνόδου, διαχωρίζετε μεν την θέσιν Σας από την Απόφασιν χωρίς όμως εν τέλει να την παραπέμπετε καθ’ αρμοδιότητα εις την Εκκλησιαστικήν Δικαιο-σύνην, προκειμένου να διαφανή η αθωότης -όπερ ειλικρινώς και από καρδίας εύχομαι- ή ενδεχομένως η ενοχή του και δι’ άλλα αδικήματα εμπεριστάτου Σεβ. πρ. Αττικής κ. Παντελεήμονος,
    Μη δυνάμενος να κωφεύσω εις την κραυγήν της αγανακτήσεως του διαρκώς σκανδαλιζομένου υφ’ ημών λαού της πατρίδος και της Εκκλησίας μας ή δι’ άλλου τρόπου να δηλώσω με σαφήνειαν την κάθετον αντίθεσίν μου προς ενεργείας και αποφάσεις αίτινες δικαιολογούν υπονοίας συγκαλύψεως ή μεθοδεύσεων,
    Σας υποβάλλω την από της θέσεως του Τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής παραίτησίν μου, με την παράκλησιν όπως αύτη τύχη της προσωπικής Σας εγκρίσεως και αποδοχής, ευχαριστών άμα δια την άχρι τούδε εμπιστοσύνην και συμπαράστασιν.
    Επί δε τούτοις διατελώ μετά του βαθυτάτου σεβασμού

† Ο Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος