en ru

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
9.6.2012


 • Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐξα­πέλυσε Ἐγκύκλιο, διὰ τῆς ὁποίας καλεῖ τὸν πιστὸ λαὸ σὲ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Κύριο, ἀφύπνιση πνευματικὴ καὶ θερμὴ προσευχή.
  Παράλληλα ἐκφράζει τὴν εὐχή, ἄμεσα καὶ μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ συσπειρωθεῖ ὁ λαὸς γύρω ἀπὸ τὸ ὅραμα τοῦ ἀνεκπλήρωτου μέχρι σήμερα «Τά­μα­τος τοῦ Ἔθνους».

  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν της, στὴ Συνεδρία της τῆς 8ης Ἰουνίου 2012, ὁμόφωνα «κατόπιν ὑποβληθέντων σχετικῶν αἰτημά­των ὑπὸ πλειάδος Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, σταθμίσασα τὶς πνευμα­τι­κὲς ἀνά­γκες τοῦ Ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλες σχεδὸν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (Ἀλβανίας στὰ Τίρανα, Σερβίας στὸ Βελιγράδι, Ρουμανίας στὸ Βουκουρέστι, Ρωσίας στὴ Μόσχα, Γεωργίας στὴν Τυφλίδα κ.λπ.), κατὰ τὴν παρελθοῦσα δεκαετία καὶ ἐν μέσῳ δυσμενεστάτων οἰκο­νομικῶν καὶ κοινωνικῶν προϋποθέσεων καὶ ὅρων ἔχουν ἀνεγείρει ὑπὸ τὴν μορφὴ τάματος περικαλλεῖς καθεδρικοὺς ναούς, μὲ ἐντυπωσιακὲς οἰκοδομικὲς ἐγκαταστάσεις, Πνευματικὰ Κέντρα, γραφεῖα κ.λπ., ἀποφάσισε τὴν ἀνέγερση μεγάλου Συνοδικοῦ Πνευματι­κοῦ Κέντρου Βυζαντινῆς Παραδόσεως μὲ μεγαλο­πρεπῆ Καθεδρικὸ Ναὸ ἀφιερω­μένον στὸν Σωτῆρα Χριστόν, μάλιστα εἰς ἐκπλή­ρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μὲ χρονικὸν ὁρίζοντα ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τὸ ἔτος 2021, δηλαδὴ διακόσια χρόνια μετὰ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία».

   

 • Τὴν περασμένη Παρασκευὴ 8 Ἰουνίου, στὶς 19:30, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Σπάτων «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ», ἡ Διεπιστημονικὴ Ὁμάδα καὶ οἱ Ἐθελοντὲς τῆς Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς διοργάνωσαν ἐκδή­λωση μὲ θέμα:

  «Μονάδα Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»:
  στήριξη, ἀνακούφιση, ἐλπίδα»

  Στὴν ἐκδήλωση παρουσιάστηκε τὸ ἔργο τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» κατὰ τὰ δύο πρῶτα ἔτη τῆς λειτουργίας της, προβλήθηκε σχετικὸ βίντεο καὶ ἀκολούθησε σύντομη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ συζή­τηση.

 •  

 • Τὴν Τρίτη 12 Ἰουνίου στὶς 10:30 τὸ πρωὶ θὰ λάβει χώραν Γενικὴ Ἱερατικὴ Σύναξη ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάτων, ἐν μέσῳ τῆς γενικευμένης πολιτικῆς ἀστάθειας τῶν ἡμερῶν, ἐν ὄψει τῶν ἐπικειμένων ἐθνικῶν ἐκλογῶν, τῶν τεραστίων κοινωνικῶν θεμάτων καὶ ἀδιεξόδων καὶ τῆς περιόδου τοῦ καλοκαιριοῦ.
 •  

 • Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 13 Ἰουνίου, ἀντὶ τῆς καθιερωμένης Συνάξεως τῶν Νέων, θὰ τελεσθεῖ στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸν Κου­βαρᾶ, ἀγρυπνία ἀφιερωμένη στὴν Παναγία «Ἄξιόν ἐστί», κατὰ τὴν τάξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ Ἀγρυπνία στὴν ὁποία θὰ ψάλλει βυζαντινὸς χορὸς νέων, θὰ ἀρχίσει στὶς 8:00 μ.μ. μὲ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Ἀποδείπνου, θὰ ἀκο­λου­θήσει ἡ θυμίαση τοῦ ναοῦ καὶ ὁ Ἑσπερινὸς μὲ λιτή. Γύρω στὶς 10:15 μ.μ., θὰ ἀρχίσει ὁ Ὄρθρος μετὰ πολυελαίων καὶ στὴ συνέχεια ἡ Θεία Λειτουργία. Πέρας τῆς Ἀγρυ­πνίας 1:15 π.μ. τῆς Πέμπτης 14 Ἰουνίου.
  Στὴν Ἀγρυπνία προτρέπονται νὰ συμμετάσχουν ὅσοι προσέρχονται στὶς Συνάξεις τῶν Νέων καὶ νὰ προσευχηθοῦν κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς Ἐγκυκλίου, τὴν ὁποία ἐξέδωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς.
 •