en ru
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Κρίσεως) (Ματθ. κε´ 31-46)
 27 Φεβρουαρίου 2022

ΑΓΑΠΗ, ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥἩ ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τοὺς πνευματικοὺς προβολεῖς της φωτίζει σήμερα τὰ ἔσχατα. Τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Κάνει λόγο γιὰ τὴν ἔνδοξη Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας. Τότε ποὺ θὰ συντελεσθεῖ ἡ πιὸ μεγάλη δίκη ὅλων τῶν αἰώνων. Τότε ποὺ ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου θὰ ἀνακριθεῖ ἀπὸ τὸν δίκαιο Κριτή. Τότε ποὺ «ἑκάστου αἱ πράξεις φανεραὶ γενήσονται» «καὶ τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους δημοσιεύονται».

Ὥρα φοβερή!

Ὅμως ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ κάνει λόγο καὶ γιὰ τὸ κριτήριο βάσει τοῦ ὁποίου θὰ κριθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Καὶ τὸ κριτήριο αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἀγάπη.

Ἀκοῦμε τὸν ἀδέκαστο Κριτὴ νὰ λέει πρὸς τοὺς δικαίους: «’Εφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». Παρόμοια καὶ πρὸς τοὺς ἀδίκους: «Ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε».

Ἐφόσον πράξατε αὐτὰ τὰ καλὰ σὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς φτωχοὺς ἀδελφούς μου ποὺ σᾶς φαίνονταν μικροὶ καὶ ἀσήμαντοι, σὲ μένα τὸν ἴδιο τὰ πράξατε. Ἤ, ἀφοῦ δὲν τὰ πράξατε στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀσήμαντους, οὔτε σ’ ἐμένα τὰ πράξατε.

Θὰ κριθοῦμε δηλαδὴ ὅλοι μας μὲ βάση καὶ γνώμονα τὴν ἀγάπη. Τὴν ἀγάπη μας στὸν πλησίον. Στὸν φτωχό, στὸν περιφρονημένο, τὸν ἀδικημένο καὶ ἄσημο.

Σήμερα εἰδικὰ ποὺ οἱ συνθῆκες ζωῆς ἔχουν ὁδηγήσει πολλοὺς συνανθρώπους μας στὴν ἔνδεια καὶ τὴν κάθε μορφῆς ἀνάγκη, δὲν εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο νὰ ἐκδηλώσουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς αὐτούς.

Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲν εἶναι καθόλου ἐλάχιστοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ στὶς μέρες μας βοηθοῦν καὶ παραστέκονται στὸν συνάνθρωπό τους.

Χιλιάδες βοηθοῦν στὰ συσσίτια τῶν ἐνοριῶν παρέχοντας ἕνα πιάτο φαγητὸ σὲ τόσους πεινασμένους. Πάμπολοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δίνουν ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχοὺς καὶ παραστέκουν μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ὅσους στὶς μέρες μας ἔχουν ἀνάγκη. Τέτοιου εἴδους πράξεις ὁ Κύριος τὶς λογαριάζει. Τὶς παρακολουθεῖ μὲ χαρὰ καὶ τὶς καταχωρεῖ σὰ νὰ ἔχουν προσφερθεῖ στὸ δικό Του πρόσωπο.

Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀγάπη αὐτὴ ποὺ ἐκδηλώνεται στὸν συνάνθρωπό μας δὲν ἔχει ἀποδέκτη τὸν ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο στὸν ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἀλλὰ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

«’Εμοὶ ἐποιήσατε», λέγει ὁ Κύριος. Αὐτὰ ποὺ κάνετε στοὺς θεωρούμενους μικροὺς καὶ ἀσήμαντους, οὐσιαστικὰ τὸ κάνετε σ’ ἐμένα τὸν ἴδιο. Κοπιάσατε γιὰ τ’ ἀδέλφια μου; Γιὰ τὰ πονεμένα μέλη τῆς Ἐκκλησίας μου ποὺ εἶναι μικροὶ καὶ ἐλάχιστοι στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων; Μὰ ἐγὼ τοὺς θεωρῶ ἀδελφούς μου. Τί τιμὴ ἀλήθεια!

Ἀδελφοί μου, ἡ συγκλονιστικὴ στιγμὴ ποὺ ὅλοι μας θὰ συναχθοῦμε μπροστὰ στὸν θρόνο τοῦ Κυρίου δὲν εἶναι μακριά. Ἔρχεται. Τὸ πρῶτο κάλεσμά της εἶναι γιὰ τὸν καθένα μας ἡ ὥρα τοῦ θανάτου μας.

Καὶ τὸ δεύτερο εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ σημάνει τὴν καθολικὴ ἀνάσταση ὅλων καὶ τὴ γενικὴ κρίση κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας. Τότε ποὺ οἱ πάντες θὰ κριθοῦν μὲ γνώμονα τὴν ἀγάπη τους στὰ πρόσωπα τῶν συνανθρώπων μας. Πρόσωπα ποὺ ὁ Κύριος ταυτίζει μὲ τὸν ἑαυτό του.

Μακάριοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ ἐννοήσουν αὐτὴ τὴ μεγάλη τιμὴ ποὺ μᾶς κάνει ὁ Κύριος καὶ θὰ Τὸν ἀντικρίζουν ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα στὸ πρόσωπο τῶν ἀδελφῶν του.

Θά ’ναι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀξιωθοῦν στὸ τέλος τῆς ζωῆς τους νὰ ἀκούσουν τὸ «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου».

Θά ’ναι αὐτοὶ ποὺ μὲ εἰσιτήριο τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη στὸν πλησίον θὰ γεύονται τὴν αἰώνια ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στὴ Βασιλεία Του. Μακάριοι ὅλοι μας νὰ τὸ ἐννοήσουμε καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε. Ἀμήν.


pdf