en ru
ΜΗΝΥΜΑ AΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 2018

 

welcome img

Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ὀνομάζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας πρωτοκορυφαῖοι, διότι εἶναι καὶ πρῶτοι καὶ κορυφαῖοι καὶ ἀποτελοῦν μοναδικὰ πρότυπα μέσα στὴν συνείδησή της. Ὁ Παῦλος ὡς «σκεῦος ἐκλογῆς», διότι τὸν ἐξέλεξε ὁ Κύριος ὡς μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ ἀπόστολό Του, εἰδικὰ γιὰ τὴ μαρτυρία τοῦ ὀνόματός Του «εἰς πάντα τὰ ἔθνη». Καὶ ὁ Πέτρος ὡς «πέτρα τῆς πίστεως», πάνω στὴν ὁποία, ὅπως τοῦ εἶπε καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, θὰ στηρίξει τὴν Ἐκκλησία Του. Ἐνῶ ὅμως οἱ δύο αὐτοὶ ἀπόστολοι εἶναι ὄντως πρωτοκορυφαῖοι, κεντρικὰ πρόσωπα στὴν μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου, ἂν προσέξει κανείς, θὰ δεῖ ὅτι στὸ ξεκίνημά τους παρουσίαζαν σημαντικὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα, τέτοια ποὺ δὲν προϊδέαζαν γιὰ μιὰ τόσο μεγαλειώδη πνευματικὴ πορεία.

   Ὁ Παῦλος, δὲν ἐγνώρισε κἂν τὸν Κύριο, δὲν ἄκουσε τοὺς λόγους Του, δὲν εἶδε τὰ θαύματά Του, οὔτε μετεῖχε τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καὶ τῆς Πεντηκοστῆς. Καὶ ὄχι ἁπλῶς δὲν Τὸν γνώρισε, ἀλλὰ καὶ ἦταν ταγμένος στὸν διωγμὸ κατὰ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του: «Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν», (α΄ 13). Ὅμως ὁ Κύριος τοῦ ἐμφανίσθηκε στὴ Δαμασκὸ μὲ τὸ πρόσωπό Του ἀπαστράπτον, μὲ τὴν ἴδια λαμπρότητα μὲ τὴν ὁποία ἐμφανίσθηκε στοὺς μαθητές Του μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του. Ἐνῶ λοιπὸν ὁ Παῦλος ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἄγνοια τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ τὸν διωγμό Του, ἔγινε πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ὅπως ὁμολογεῖ ὁ Κύριος «σκεῦος ἐκλογῆς μοί ἐστιν οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν τε ᾿Ισραήλ» (Πράξ. θ΄ 15).

   Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Πέτρο. Ὁ Πέτρος ἔδειχνε νὰ μὴν κατα-λαβαίνει πλήρως τὰ μηνύματα ποὺ ἔδινε ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του καὶ στὸν ἴδιο. Αὐτὸ φαίνεται, ὅταν, ἀμέσως μετὰ τὴν όμολογία του «σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. ιστ΄16), ἀντέδρασε στὴν προαναγγελία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Τότε ὁ Κύριος τοῦ ἀπήντησε: «ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων». Ὁ λόγος εἶναι φοβερός. Τοῦ λέει ὅτι εἶναι σκάνδαλο και φωνὴ τοῦ σατανᾶ. Κι ὄχι μόνον αὐτό. Στὴν κατεξοχὴν στιγμὴ τῆς ἐπὶ τῆς γῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, στὴ στιγμὴ τοῦ πάθους Του, ἔφθασε νὰ Τὸν ἀρνηθεῖ καὶ μάλιστα τρεῖς φορές, ἰσχυριζόμενος μεθ’ ὅρκου ὅτι δὲν Τὸν γνωρίζει. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅμως ὅτι ὁ Κύριος δὲν τοῦ τὰ καταλογίζει, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποκαθιστᾶ στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα ὁδηγῶντάς τον σὲ τριπλῆ ὁμολογία καὶ δὲν τοῦ στερεῖ τὴν τιμὴ τῆς πρωτοκαθεδρίας, ὅπως ἀναφέρεται στὸ Εὐαγγέλιο: «λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίμων ᾿Ιωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε» (Ἰω. κα΄ 17).

   Καὶ οἱ δύο πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀξιώθηκαν ὁραμάτων καὶ μυστικῶν θεαμάτων καὶ ἐμπειριῶν. Τί παρήγορο ποὺ εἶναι αὐτὸ γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς!  Κι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, μπορεῖ νὰ ἔχουμε παρελθὸν ἀγνοίας τοῦ Κυρίου, μπορεῖ νὰ μὴν Τὸν καταλαβαίνουμε, μπορεῖ ἐνδεχομένως στὶς κρίσιμες στιγμὲς νὰ Τὸν ἔχουμε ἀρνηθεῖ, μπορεῖ κάποτε νὰ Τὸν ἔχουμε διώξει ἀπὸ τὴ ζωή μας. Γιὰ ὅλους ὅμως ἔχει χῶρο ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γιὰ ὅλους ἔχει τόπο ἡ Ἐκκλησία. Γιὰ ὅλους ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις τῆς σωτηρίας, τῆς χάριτος καὶ τῆς ἁγιότητας. Ὅσο δύσκολοι κι ἂν εἴμαστε, ὅσο ἀντίθετοι καὶ πολέμιοι κάποιες φορές, καὶ ἀρνητὲς σὲ δύσκολες στιγμές, ὅσο κι ἂν δὲν κατανοοῦμε τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε ἐλπίδα ὅλοι μας. Ὁ Θεὸς δὲν προσφέρεται μόνο στοὺς γεννημένους καλούς. Δὲν προσφέρεται μόνον σ᾿ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὶς φαινομενικὲς προϋποθέσεις. Προσφέρεται σ᾿ ὅλους. Ἡ Ἐκκλησία δὲν διστάζει νὰ παρουσιάζει ὡς παραδείγματα αὐτοὺς τοὺς ἀγίους ἀνθρώπους ποὺ ἀρνήθηκαν καὶ ἔδιωξαν τὸν Χριστὸ, νὰ τοὺς ἀνεβάσει ψηλά, νὰ ἀναδείξει τὴ δύναμη τοῦ ἐλεους τοῦ Θεοῦ, τὴ δύναμη τῆς μετανοίας, καὶ νὰ προβάλει τὴ χάρι τοῦ ἱεροῦ πόθου ποὺ τοὺς ὁδήγησε στὸ μαρτύριο, τὴ χάρι τῆς πίστεως, τὴ χάρι τῆς ὁμολογίας τους, τὴ χάρι τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ.

   Εὔχομαι νὰ δώσει ὁ Θεὸς σ᾿ ὅλους μας νὰ τιμήσουμε πνευματικὰ τοὺς ἁγίους πρωτοκορυφαίους ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο, νὰ γίνουν πρότυπά μας στὸ προχώρημα αὐτῆς τῆς ζωῆς μας καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε καὶ τῆς εὐλογημένης συναντήσεως μαζί τους ἐνώπιον τοῦ Κυρίου στὴν βασιλεία Του. Ἀμήν.

 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου 2018

pdf